Domov / Prevoz skupine otrok z gasilskimi kombi vozili

Prevoz skupine otrok z gasilskimi kombi vozili

Prevoz otrok ureja Zakon o pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju ZPrCP), kjer je določena skupina otrok, ki se smatra skupina najmanj petih predšolskih otrok ali otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, in ki predstavljajo večino potnikov v motornem vozilu. Skupina petih ali več otrok iste družine in skupina petih ali več otrok, ki se prevaža v javnem linijskem prevozu potnikov, se ne šteje za skupino otrok.

Kombi

Skupino otrok je dovoljeno prevažati le z motornim vozilom, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih v ZPrCP in zakonu, ki ureja motorna vozila, izpolnjuje tudi druge predpisane posebne pogoje.

Pogoje za prevoz skupin otrok natančneje določa Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok. Pravilnik ne omejuje starosti vozil, določa pa, da mora biti vozilo tehnično brezhibno. To pomeni, da mora takšno vozilo dvakrat letno na tehnični pregled, enkrat mesečno pa mora biti pregledano s strani notranje kontrole.

Motorno vozilo, s katerim se v cestnem prometu prevaža skupina otrok, mora imeti:

– napravo, ki med zaviranjem preprečuje blokiranje koles,

– električno ali hidravlično ojačan krmilni mehanizem (naprava za upravljanje vozila),

– varnostne pasove na vseh sedežih,

– naslonjala za glavo na vseh sedežih in

– zapisovalno opremo v cestnih prevozih (tahograf).

Otroci morajo med vožnjo sedeti na sedežih, vgrajenih v vozilu, in biti pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi. Na sedežih, pred katerimi ni drugega sedeža ali predpisane varnostne pregrade, smejo sedeti le, če so pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi.

Skupino otrok sme prevažati z osebnim avtomobilom voznik, ki ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje za vožnjo motornega vozila kategorije B.

V skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu voznik ne potrebuje strokovne usposobljenosti oziroma vozniške kvalifikacije, ki jo sicer dokazuje z vpisom kode 95 v vozniško dovoljenje ali z izkaznico o vozniških kvalifikacijah. Voznik ne sme v delovnem dnevu, v katerem prevaža skupino otrok, opravljati del, ki bi lahko vplivala na njegovo zmožnost varnega upravljanja motornega vozila.

Vozilo, s katerim se prevaža skupina otrok, mora biti predpisano označeno (7., 8. in 9. člen Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok).

Nadalje je v tretjem odstavku 2.a člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih določeno, da se Uredba 3821/85/EGS, Uredba 561/2006/ES, AETR in navedeni zakon uporabljajo tudi za prevoze skup

V primeru, ko se z istim vozilom opravlja prevoze, ki ne zapadejo pod navedene določbe socialne zakonodaje (izven področja veljavnosti – »out of scope«), pa uporaba tahografa ni potrebna. Če voznik ponovno zapade v področje veljavnosti, mora to vožnjo beležiti kot drugo delo. Ko je vozilo opremljeno z digitalnim tahografom, se v primerih, ko se ne prevaža skupina otrok, digitalni tahograf nastavljen na status “out of scope” (vožnja izven režima Uredbe (ES) št. 561/2006) in če voznik razpolaga s tahografsko kartico za voznika naj bo vstavljena v tahograf. Takšna vožnja se vozniku beleži na kartico kot drugo delo, oziroma kot vožnja izven področja veljavnosti. Ko je vozilo opremljeno z analognim tahografom v tahograf ni potrebno vložiti tahografskega vložka.ine otrok. Iz teh določb izhaja, da je v primeru, ko se prevaža skupina otrok, potrebna uporaba tahografa ter spoštovanje socialne zakonodaje (delovni čas, časi vožnje in počitkov).

Po predpisih o varnosti cestnega prometa ni posebnih hitrostnih omejitev, ki bi veljala samo za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok. Vozniki morajo spoštovati omejitve hitrosti, ki so predpisane za določeno cesto, omejitve hitrosti, ki so določene s postavljeno prometno signalizacijo in omejitve hitrosti, ki so predpisane za posamezno vrsto vozil.

Komentarji so zaklenjeni.

Scroll To Top