Domov / Tekmovanja / GASILSKO TEKMOVANJE ZA MEMORIAL MATEVŽA HACETA
GASILSKO  TEKMOVANJE ZA MEMORIAL MATEVŽA HACETA

GASILSKO TEKMOVANJE ZA MEMORIAL MATEVŽA HACETA

Gasilska zveza Dravske doline

r a z p i s u j e

 

G A S I L S KO  T E K M O V A N J E

ZA MEMORIAL MATEVŽA HACETA

 

– V letu 2017 bo izvedeno gasilsko tekmovanje na ravni gasilske zveze in regijsko gasilsko tekmovanje.

– V letu 2018 bo izvedeno državno gasilsko tekmovanje.

V letu 2017 bodo gasilska tekmovanja izvedena v naslednjih kategorijah in s spodaj navedenimi tekmovalnimi disciplinami, ki so opredeljene v knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, GZS, 2013: 

Organizatorji tekmovanj po dogovoru pripravijo ustrezen prostor za nemoteno izvedbo  tekmovalnih disciplin, redarsko in kurirsko službo, orodje in prvo pomoč. Poveljniki posameznih društev in pomočnik pov. GZDD so zadolženi za organizacijo in opremo na tekmovališčih.

 

Pri Osnovni šoli Radlje ob Dravi sobota 03.06.2017 7.50 zbor in dvig zastave!

1. Pionirke – starost tekmovalke od 7 do 11 let

2. Pionirji – starost tekmovalca od 7 do 11 let

 

– vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 35)

– štafeta s prenosom vode za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 52)

– vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 278)

– Tekmovalci so oblečeni v pionirsko delovno obleko ali spodnji del trenerke ter majica

– Tekmovalci so pokriti s pionirsko delovno kapo.

– Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalno oznako.

– Pionirji so obuti v športne copate

 

Pri Osnovni šoli Radlje ob Dravi sobota 03.06.2017 7.50 zbor in dvig zastave!

1. Mladinke – starost tekmovalke od 12 do 16 let

2. Mladinci – starost tekmovalca od 12 do 16 let

 

– mokra vaja s hidrantom (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 96)

– teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 285; vprašanja za mladino – letnik 2013)

– vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 281)

– Tekmovalci so oblečeni v gasilske delovne obleke, pokriti so z zaščitno čelado: ali komplet trenerka (spodnji in zgornji del z dolgimi rokavi)

– Tekmovalci so obuti v športne copate ali cestne čevlje. Sprinterice ali čevlji s čepi niso dovoljeni

– Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalno oznako

Pri vseh tekmovalnih enotah se na posameznem tekmovanju upošteva leto rojstva. V kategoriji mladincev in mladink lahko tekmujejo tudi pionirji in pionirke (tekmovalci, mlajši od 12 let), vendar jih ne sme biti več kot polovica, upošteva pa se njihova starost 12 let. 

Na vseh tekmovanjih lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo v kategorije pionirjev oz. mladincev.

Parkirišče »Caravanig« Muta nedelja 04.06. 2017 7.50 zbor in dvig zastave!

1. Članice A – starost tekmovalke dopolnjenih 16 let in več

2. Člani A – starost tekmovalca dopolnjenih 16 let in več

3. Članice B – starost tekmovalke 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 55 let

4. Člani B – starost tekmovalca 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 63 let

 

– taktična mokra vaja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 174)

– teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 285; vprašanja za člane in članice – letnik 2013)

– vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 281)

 

Pri PGD Muta nedelja 04. 06. 2017 začetek 10.30

1. Starejše gasilke – starost tekmovalke 48 let in več

2. Starejši gasilci – starost tekmovalca 58 let in več

– vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (str. 248) 

– vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (str. 268) 

Regijskega gasilskega tekmovanj se udeležijo tekmovalne enote, ki so na tekmovanjih v gasilski zvezi dosegle prva tri mesta in tekmovalne enote, ki so dosegle predpisano normo:

Vse tekmovalne discipline se izvajajo po knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, izdani s strani Gasilske zveze Slovenije v letu 2013.

Tekmovalec lahko v enem ciklusu tekmovanj (razpis) tekmuje le za eno PGD. Tekmovalec lahko nastopi na istem tekmovanju (velja za vse kategorije) le za eno tekmovalno enoto. 

Pri vseh tekmovalnih kategorijah se upošteva leto rojstva, razen pri članih A in članicah A, ki dopolnjujejo starost 16 let na dan tekmovanja. 

V tekmovalnih enotah pionirk in pionirjev lahko tekmujejo tudi člani v starosti 6 let, vendar se upošteva njihova starost 7 let. 

V tekmovalnih enotah mladink in mladincev lahko nastopajo tudi pionirke in pionirji (tekmovalci, mlajši od 12 let), vendar le-teh ne sme biti več kot polovica. 

Pri tekmovalnih kategorijah članov A in članic A je potrebno paziti, da imajo člani in članice dopolnjenih vsaj 16 let na dan tekmovanja. 

Tekmovalne enote članic B, članov B in poklicnih gasilcev B, lahko na lastno željo tekmujejo v kategoriji A (brez dodatnih točk na leta starosti). 

Na vseh tekmovanjih lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo v kategorije pionirjev, mladincev, članov in starejših gasilcev. 

Starejše gasilke lahko v mešani enoti starejših gasilcev tekmujejo po 48. letu starosti, dodatne točke na leta pa se jim upoštevajo po 58. letu starostu, tako kot pri moških. 

 

Za sodelovanje NA GASILSKIH TEKMOVANJIH PO TEM RAZPISU je za člane tekmovalnih enot:

– pionirjev, pionirk, mladincev in mladink obvezna IZKAZNICA PIONIRJA IN MLADINCA s sliko;

– članov A, članic A, članov B, članic B, poklicnih gasilcev, starejših gasilk in starejših gasilcev obvezna GASILSKA IZKAZNICA. 

Člani in članice tekmovalnih desetin VSEH KATEGORIJ morajo biti vpisani v Vulkan

Oprema za tekmovanje mora biti standardne izvedbe, brez predelav in inovacij.

Gasilska tekmovanja se organizirajo in izvajajo za preverjanje in pridobitev strokovne in fizične sposobnosti gasilcev, za preverjanje psihofizične in strokovne usposobljenosti operativnih gasilcev, za spoznavanje in utrjevanje medsebojnih odnosov ter izmenjavo izkušenj. 

Društva morajo, do 29 maja 2017 prijaviti število nastopajočih enot preko VULKAN-a.

Kasnejše odjave in prijave niso mogoče. Razen v izjemnih okoliščinah vendar o tem odloča poveljstvo, takrat mora biti prijava- odjava pisna in naveden vzrok.

 

PRISOTNOST TEKMOVALNIH ENOT NA TEKMOVANJU:

– Tekmovalne enote se morajo komisiji »A« prijaviti v času, ki jim je določen s časovnico.

– Vse tekmovalne enote morajo biti prisotne na zaključku tekmovanja, v opremi kot tekmujejo.

Razen pri mladini, kjer se bodo morali zaradi pomanjkanja oblek preobleči, lahko druga enota

na zaključku sodeluje v športni opremi.

– Enota, ki ne sodeluje na zaključku tekmovanja ali ne bo opremljena kot je s pravili predpisano,

se črta iz evidence udeleženih enot na tekmovanje in se NE UPOŠTEVA PRI OBRAČUNU

V primeru, da bi enota za dosežen uspeh prejela pokal, se ji ta ne podeli.

POKALI IN PRIZNANJA:

– Prvo tri uvrščene enote, prejmejo pokal, (pionirske enote prejmejo tudi medalje) ki se podelijo po kriteriju:

– en pokal se podeli, če v kategoriji nastopijo ena ali dve enoti,

– dva pokala se podelita, če v kategoriji nastopijo tri enote,

– trije pokali se podelijo, če v kategoriji nastopijo štiri ali več enot.

– Vse sodelujoče enote, prejmejo pisna priznanja.

Vse enote, ki bodo prijavljene v razpisnem roku, bodo pravočasno prejele časovnico nastopa.

Navodila za izvedbo gasilskih tekmovanj so podrobno opisana v Pravilih za gasilske in gasilsko športne tekmovalne discipline. Obvezno razlago pravil gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin daje Komisija za tekmovanja pri GZS.

Preverjanje podatkov o članih bo na gasilskem tekmovanju potekalo iz baze Vulkan, zato morajo biti člani tekmovalnih desetin vpisani v Vulkan in imeti izdane gasilske izkaznice.

Razpis je odprt v programu Vulkan!

Z gasilskimi pozdravi!

Pomočnik povelj. za tekmov.

Vinko Slemnik VGČ 2.st.

Poveljnik: Tomaž Kristan VGČ 2.st.

 

Komentarji so zaklenjeni.

Scroll To Top