Domov / PGD Kapla

PGD Kapla

Ustanovljeno: 1981 Kategorija: 2 Občina: Podvelka Predsednik: Jože Poglajen (041 339 595) Poveljnik: Domen Štrablek (041 704 861) Spletna stran: / Email: /

kapla_gas dom

 

PREDSEDSTVO POVELJSTVO
Predsednik: Jože Poglajen Poveljnik:   Domen Štrablek
Namestnik predsednika: Franc Osvald Namestnik poveljnika:  Jože Stajan
Tajnik: Štefka Štrablek – Garmut Podpoveljnik:  
Blagajnik:     Marija Poglajen Pomočnik poveljnika za zaščito dihal:   Lio Pavlič
Predsednik komisije za delo z mladino: Lavra Garmut Pomočnik poveljnika za radijske zveze: Franc Gošnak
Predsednica komisije za članice: Andreja Pečuh Pomočnik poveljnika za gasilska tekmovanja: Matic Pupaher
Predsednik komisije za veterane:  Ludvik Rihter Glavni strojnik: Aleš Valtl
Predsednik komisije za gospodarsko dejavnost:   Orodjar:  Drago Volmajer
Predsednik kom. za zgodovino požarnega varstva ter kulturno dejavnost: Mateja Rihter Pomočnik poveljnika za strokovno  vzgojo:   Erik Rihter
Predsednik komisije za kadre in odlikovanja:   Pomočnik poveljnika za prvo pomoč:  Andreja Pečuh
    Pomočnik poveljnika za nevarne snovi: Damjan Cepec

Kratka predstavitev gasilskega društva Kapla

V statutu smo zapisali, da smo humanitarna, nestrankarska in neprofitna organizacija, ki skrbimo in povezujemo  čim več občanov zaradi varovanja ljudi in premoženja pred požarom, naravnimi in drugimi nesrečami. Gojimo solidarnost, požrtvovalnost, nesebičnost in tovarištvo, kar je tradicija prostovoljnih gasilskih društev.

Naše društvo je bilo ustanovljeno 14. junija 1981 leta, ko se je pokazala potreba in želja krajanov, da se tudi na območju takratne krajevne skupnosti Kapla organizira gasilska enota, ki bo ščitila in varovala imetje krajanov Kaple in okoliških zaselkov.

Potrebo po ustanovitvi samostojnega gasilskega društva (pred tem je naše območje varovalo gasilsko društvo Ožbalt, ki je bilo ustanovljeno leta 1950) je narekoval  predvsem zelo obsežen gozdnat teren, oddaljenost kmetij in po dostopnosti zelo težak teren.

Kaj smo si zadali ob ustanovitvi in kaj je naša  osnovna naloga:

  • v prvi vrsti gasiti požare, varovati in reševati ljudi in njihovo imetje ob elementarnih in drugih nesrečah
  • skrbeti za preventivo, pravočasno opozarjati na nepravilnosti, predvsem gre tu za razne pomoči ljudem (pravilno vzdrževane dimniške naprave, gasilni aparati in podobno)
  • vzdrževati v uporabnem stanju gasilsko opremo, vozila
  • strokovno izobraževati člane in tudi ostale krajane
  • sodelovati z drugimi gasilskimi društvi

Naše društvo pokriva Sp. in Zg.Kaplo, del Javneka in del Ožbalta ter po meddruštvenem dogovoru med PGD Kapla in PGD Selnica ob Dravi še del Gradišča, ki je v občini Selnica ob Dravi.

Skupna površina, ki pripada po gasilski dejavnosti  našemu društvu meri skoraj 4.000 ha.

Posebnost našega društva je v tem, da delamo in razvijamo gasilstvo na težjem terenu, površinsko kar precej velikem in na večini področja težko dostopnem. Prepredenost s cestami je sicer zadovoljiva, podatek gozdarske službe iz leta 1996 beleži kar 107 km registriranih gozdnih cest na našem območju, vendar pa je stanje teh cest zaradi pomanjkanja denarja manj zadovoljivo.

Člani našega društva so povečini kmečki ljudje, nekaj nas je zaposlenih tako v Mariboru, Radljah, Avstriji. Ker je področje Kaple in poselitev zelo raztresena, so naši domovi daleč drug od drugega in od vasi, kar se seveda pozna v tekmi s časom v kriznih situacijah. Vendar pa nas povezuje velika solidarnost in pripravljenost v vseh akcijah, kakor tudi pri prostovoljnem delu v kraju samem, saj s svojim prostovoljnim delom sodelujemo kjer nas rabijo.

V vseh teh letih delovanja je izpit za gasilca opravilo preko 80 članov. Nekaj jih je sicer prenehalo z aktivnim delovanjem, nekaj pa se jih je preselilo v druge kraje, tako da  nas je trenutno aktivnih preko 50 članov. Povprečna starost aktivnega članstva je 35 let.

Po gasilski izobrazbi imamo 21 gasilcev, 6 gasilcev I.stopnje, 12 gasilcev II.stopnje, 7 višjih gasilcev, 8 nižjih gasilskih častnikov 1. Stopnje, 1 gasilskega častnika,  2 gasilska častnika I. stopnje, 3 gasilske častnike II.stopnje in 1 višjega gasilskega častnika organizacijske smeri II.stopnje.

 

Komentarji so zaklenjeni.

Scroll To Top