Domov / Tekmovanja / GASILSKO TEKMOVANJE GZDD
GASILSKO TEKMOVANJE GZDD

GASILSKO TEKMOVANJE GZDD

Gasilska zveza Dravske doline

r a z p i s u j e

G A S I L S KO T E K M O V A N J E

– V letu 2015 bo izvedeno gasilsko tekmovanje na ravni gasilskih zvez in regijsko gasilsko tekmovanje.

– V letu 2016 bo izvedeno državno gasilsko tekmovanje.

V letu 2015 bodo gasilska tekmovanja izvedena v naslednjih kategorijah in s spodaj navedenimi tekmovalnimi disciplinami, ki so opredeljene v knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, GZS, 2013:

 1. Stadion Radlje ob Dravi sobota 23.05.2015 7.50 zbor in dvig zastave!

1. Pionirke – starost tekmovalke od 7 do 11 let

2. Pionirji – starost tekmovalca od 7 do 11 let

– vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (str. 35)

– štafeta na 400 m z ovirami za pionirje in pionirke (str. 42)

– vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (str. 278)

 • Tekmovalci so oblečeni v pionirsko delovno obleko ali »trenirko- dolgi rokav«
 • Tekmovalci so pokriti s pionirsko delovno kapo.
 • Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalno oznako.
 • Pionirji so obuti v športne copate
 1. Stadion Radlje ob Dravi sobota 23.05.2015 7.50 zbor in dvig zastave!

1. Mladinke – starost tekmovalke od 12 do 16 let

2. Mladinci – starost tekmovalca od 12 do 16 let

– vaja z ovirami za mladince in mladinke (str. 57)

– štafeta na 400 m z ovirami za mladince in mladinke (str. 83)

– vaja razvrščanja (str. 281)

 • Tekmovalci so oblečeni v gasilske delovne obleke, pokriti so z zaščitno čelado.
 • Tekmovalci so obuti v športne copate ali cestne čevlje. Sprinterice ali čevlji s čepi niso dovoljeni
 • Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalno oznako
 1. Stadion Radlje ob Dravi nedelja 24.05.2015 7.50 zbor in dvig zastave!

1. Članice A – starost tekmovalke dopolnjenih 16 let in več

2. Člani A – starost tekmovalca dopolnjenih 16 let in več

3. Članice B – starost tekmovalke 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 55 let

4. Člani B – starost tekmovalca 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 63 let

– vaja z motorno brizgalno (str. 112)

– štafeta na 400 m z ovirami za člane in članice (str. 163)

– vaja razvrščanja (str. 281)

 1. Igrišče pri osnovni šoli Vuhred nedelja 24. 05.2015 začetek 11.00

1. Starejše gasilke – starost tekmovalke 48 let in več

2. Starejši gasilci – starost tekmovalca 58 let in več

– vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (str. 248)

– vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (str. 268)

Regijskega gasilskega tekmovanj se udeležijo tekmovalne enote, ki so na tekmovanjih v gasilski zvezi dosegle prva tri mesta in tekmovalne enote, ki so dosegle predpisano normo:

Vse tekmovalne discipline se izvajajo po knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, izdani s strani Gasilske zveze Slovenije v letu 2013.

Tekmovalec lahko v enem ciklusu tekmovanj (razpis) tekmuje le za eno PGD. Tekmovalec lahko nastopi na istem tekmovanju (velja za vse kategorije) le za eno tekmovalno enoto.

Pri vseh tekmovalnih kategorijah se upošteva leto rojstva, razen pri članih A in članicah A, ki dopolnjujejo starost 16 let na dan tekmovanja.

V tekmovalnih enotah pionirk in pionirjev lahko tekmujejo tudi člani v starosti 6 let, vendar se upošteva njihova starost 7 let.

V tekmovalnih enotah mladink in mladincev lahko nastopajo tudi pionirke in pionirji (tekmovalci, mlajši od 12 let), vendar le-teh ne sme biti več kot polovica.

Pri tekmovalnih kategorijah članov A in članic A je potrebno paziti, da imajo člani in članice dopolnjenih vsaj 16 let na dan tekmovanja.

Tekmovalne enote članic B, članov B in poklicnih gasilcev B, lahko na lastno željo tekmujejo v kategoriji A (brez dodatnih točk na leta starosti).

Na vseh tekmovanjih lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo v kategorije pionirjev, mladincev, članov in starejših gasilcev.

Starejše gasilke lahko v mešani enoti starejših gasilcev tekmujejo po 48. letu starosti, dodatne točke na leta pa se jim upoštevajo po 58. letu starostu, tako kot pri moških.

Za sodelovanje NA GASILSKIH TEKMOVANJIH PO TEM RAZPISU je za člane tekmovalnih enot:

– pionirjev, pionirk, mladincev in mladink obvezna IZKAZNICA PIONIRJA IN MLADINCA s sliko;

– članov A, članic A, članov B, članic B, poklicnih gasilcev, starejših gasilk in starejših gasilcev obvezna GASILSKA IZKAZNICA.

Člani in članice tekmovalnih desetin VSEH KATEGORIJ morajo biti vpisani v Vulkan.

Oprema za tekmovanje mora biti standardne izvedbe, brez predelav in inovacij.

Gasilska tekmovanja se organizirajo in izvajajo za preverjanje in pridobitev strokovne in fizične sposobnosti gasilcev, za preverjanje psihofizične in strokovne usposobljenosti operativnih gasilcev, za spoznavanje in utrjevanje medsebojnih odnosov ter izmenjavo izkušenj.

Društva morajo, do 15. maja 2015 prijaviti število nastopajočih enot preko VULKAN-a.

PGD lahko enote tudi prijavijo po elektronski pošti na naslov: zigartmirko@gmail.com

Kasnejše odjave in prijave niso mogoče. Razen v izjemnih okoliščinah vendar o tem odloča poveljstvo, takrat mora biti odjava pisna in naveden vzrok.

PRISOTNOST TEKMOVALNIH ENOT NA TEKMOVANJU:

– Tekmovalne enote se morajo komisiji »A« prijaviti v času, ki jim je določen s časovnico.

– Vse tekmovalne enote morajo biti prisotne na zaključku tekmovanja, v opremi kot tekmujejo.

Razen pri mladini, kjer se bodo morali zaradi pomanjkanja oblek preobleči, lahko druga enota

na zaključku sodeluje v športni opremi.

– Enota, ki ne sodeluje na zaključku tekmovanja ali ne bo opremljena kot je s pravili predpisano,

se črta iz evidence udeleženih enot na tekmovanje in se NE UPOŠTEVA PRI OBRAČUNU

V primeru, da bi enota za dosežen uspeh prejela pokal, se ji ta ne podeli.

POKALI IN PRIZNANJA:

Prvo tri uvrščene enote, prejmejo pokal, ki se podelijo po kriteriju:

– en pokal se podeli, če v kategoriji nastopijo ena ali dve enoti,

– dva pokala se podelita, če v kategoriji nastopijo tri enote,

– trije pokali se podelijo, če v kategoriji nastopijo štiri ali več enot.

Vse sodelujoče enote, prejmejo pisna priznanja.

Vse enote, ki bodo prijavljene v razpisnem roku, bodo pravočasno prejele časovnico nastopa.

Navodila za izvedbo gasilskih tekmovanj so podrobno opisana v Pravilih za gasilske in gasilsko športne tekmovalne discipline. Obvezno razlago pravil gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin daje Komisija za tekmovanja pri GZS.

Preverjanje podatkov o članih bo na gasilskem tekmovanju potekalo iz baze Vulkan, zato morajo biti člani tekmovalnih desetin vpisani v Vulkan in imeti izdane gasilske izkaznice.

Razpis je odprt v programu Vulkan!

Z gasilskimi pozdravi!

Pomočnik povelj. za tekmov.

Vinko Slemnik VGČ 2.st.

Poveljnik: Tomaž Kristan VGČ 1st.

Komentarji so zaklenjeni.

Scroll To Top